top of page

יעוץ, מעקב וטיפול בנשים עם סיפור משפחתי של סרטן שד ושחלה, BRCA

בכ- 15% מהמקרים סרטן השחלה הינו תורשתי, אולם בנשים יהודיות אשכנזיות שעור סרטן שחלה תורשתי גבוה יותר.

 

במקרים התורשתיים, הופעת הסרטן קשורה לנשאות של שינוי גנטי ספציפי בעיקר בגנים  BRCA1ו BRCA2- במקרה ונמצאת מוטציה בגנים אלו מופנים גם שאר בני המשפחה לבדיקת נשאות המוטציה.

המלצה לנשאיות הינה לבצע ניתוח הסרה מניעתית של השחלות והחצוצרות בגיל 40-35 או לאחר סיום תכנון המשפחה.

דר' ברוכים מייעץ לנשים עם סיפור משפחתי של סרטן שד ושחלה וכן לנשאיות של המוטציה ב BRCA1/2. בנוסף מבצע את הניתוחים להורדת סיכון עם כריתה של השחלות והחצוצרות.

bottom of page